Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna
,,Aktywni na co dzień" był projektem  promujący aktywny tryb życia oraz zdrowe odżywianie wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Szkolnego. W dniach od 10 do 17 września  naszej szkole odbywały się imprezy sportowo-rekreacyjne dla około 120 osób.
Główna idea jaka przyświecała naszym działaniom koncentrowała się na popularyzacji różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych bez względu na wiek i warunki atmosferyczne 
W naszej szkole dzieci z oddziałów przedszkolnych,klas i-III oraz IV-VI wraz z rodzicami uczestniczyli: w grach i zabawach ruchowych z elementami gier zespołowych na sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. 
Podsumowanie projektu edukacyjnego promującego zdrowie i aktywność fizyczną
czytaj więcej

Uczniowie klasy szóstej  2 września przyłączyli się do akcji Narodowego Czytania. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej RP a lekturą jest powieść Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Szóstoklasiści wykonali gazetkę okolicznościową. Na lekcji języka polskiego obejrzeli dwie prezentacje: Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza oraz Henryk Sienkiewicz Quo vadis – wybrane zagadnienia w analizie powieści. Uczniowie czytali fragmenty powieści wskazane przez nauczyciela.

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Narodowe czytanie w klasie VI
czytaj więcej

Dnia 1 września 2016r. o godz. 9.00 w naszej szkole uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość poprzedziła Msza św. w Kościele Parafialnym w Nieradzie. Dyrektor szkoły Pani Bożena Turek powitała przybyłych na uroczystość gości: ks. Marka Włoch,  radnego Pana Wojciecha Opiłkę, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Wiolettę Przybylską, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i opiekunów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów  klas I - VI. Wysłuchaliśmy Listu Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
czytaj więcej

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawnością
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

 

–          posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum,
    • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
czytaj więcej

Pliki do pobrania